Vuokkiniemeläisille mahdollisuus kehittää kyläänsä

Karjalaini kulttuuri Linssin kautti

Koštamukšen Pr’alka-kanšalaisjärještö voitti grantin Linssiprojektin
toteuttamiseh. Projekti on šuunnattu Vuokkiniemen naisien ta nuorisotoiminnan tukemiseh.

_MG_1090

Iljan päivän pruasniekka 2014 Vuokkiniemessä. Kuvaaja Sari Heimonen

Karjalaisien perintehellini elämäntapa on hyvin šäilyn Vuokkiniemen kyläššä. Kylän
kulttuurielämän šytämenä on Kylätalo, kumpani toimiu Koštamukšen kaupunkipiirin
etnokulttuurikeškukšena.

Kylätalon katon alla toimiu käsityöpajoja ta luovie yhtyvehie. Yksi niistä on naisien Katajaklubi. Tämä karjalaini folkloriyhtyveh jo šeiččemen vuotta on ottan aktiivista ošua kylän elämäh ta kyläpruasniekkojen järještämiseh. Linssi-projektin aikana meinatah pityä seminari, kumpasen tarkotukšena on käsitellä ta uuvvistua yhtyvehen ohjelmisto. Šamoin ošallistujat opaššutah käyttämäh arhiivojen folkloriainehistuo ta ommellah karjalaisie pukuja.

Šen lisäkši projektin rajoissa Kataja-ryhmällä järješšetäh vierailumatat Koštamukšeh
kanšainväliseh Kanteletar-festivalih ta Kalevalah Uhtuon karjalaisien pruasniekkah.
Kaikki tämä auttau aktivisoija klubin toimintua.

Uuvven ohjuajan Tatjana Grebzden tultuo Kylätaloh 2014 vuotena oli peruššettu nuorison Linssi-teatteristudijo. Šama nimi oli annettu uuvvella projektillaki, kumpani auttau nähä karjalaisen kulttuurin kaikki puolet ta avata Kalevala-eepossan hahmot. Nykyjäh on vaikie šuaha Kalevala-eepossa šuositukši. Lapšet on ruvettu vähemmän lukomah, ei ole  nykyaikasie filmijä eikä piirrošfilmijä tällä teemalla. Linssi-teatteristudijo piätti valmistua kuklanäytelmän Kalevalan motiivien mukahvenäjän ta karjalan kielellä. Kuklanäytelmä vaikuttau kaččojih eripuolisešti, šen avulla eri-ikähiset lapšet voijah helpošti piäššä ymmärtämäh tämän teokšen šisältyö. Kuklanäytelmih ošallistujilta ei vuajita erikoista näyttelijätaituo ta višših tämä šuau kiinnoštumah monie nuorija.

Projektin rajoissa järješšetäh teatteristudijon vierailumatkoja Kalevalah šekä Koštamukšeh, missä kešäkuušša 2016 pietäh Karjalan tašavallan päivyä.
Vuokkiniemeššä eläy läheš 25 nuorta ihmistä, kumpaset ruatah eri aloilla. Šuurin
oša tahtois kehittyä omua kylyä, ka niillä ei ole tarvittavua kokemušta.

Linssi-projektin rajoissa järješšetäh opetušseminari nuorillaki, kumpasen teemana on ”Mitein šuaha nuoret yhteh toimimah ta mitein kehittyä toimintastrategija”.

Linssi-projekti toteutetah Venäjän Federatijon kantarahvahien naisien
ta nuorison oikeukšien ta mahollisukšien leviemini -nimisen alovehienvälisen projektin rajoissa. Projekti šuau rahotuštukie Kantarahvahien tiijotuš-šivissyšverkošto «Льыоравэтльан» -järještöltä.

Tatjana Dobrodejeva

Julkaistu Oma Mua lehden luvalla

Mainokset

Avainsanat:

%d bloggers like this: