Vuokkiniemi pyrkiy šuomelais-ugrilaisekši kulttuurikyläkši 2017

6

Vuokkiniemi on pyrkin mukah rahvahienväliseh Finno-Ugric Capital of Culture 2017 – kilpailuh. Aikasemmin kylä ošallistu šamaseh kilpailuh vuotena 2015 ta piäsi kolmen parahan finalistin joukkoh. Šilloin kilpailun voitti Viron Setomaan Obinitsan kylä. Tänä vuotena Vuokkiniemen teemana on Karjalan kieli ta kulttuuri.

Kilpailuh ošallistumisella tuvetah ta innoššetah vienankarjalaisie omah aktiivisuoh ta toimintah. Tavoittehena on šuaha kyläläiset uškomah iččieh entistä enämmän, jotta karjalan kielen ta kulttuurin merkityštä hyö voijah noštua. Šentäh hankkehella tahotah lujentua yhteistyötä muijen šuomelais-ugrilaisien toimijien kera ta šamaten lisätä turismie, mi kohentais taloutta tulijašša ajašša täššä muajilman yheššä tärkeimmäššä šuomelais-ugrilaisešša kyläššä. Lisäkši hankkehella halutah tuuvva esillä, jotta karjalan kieli tarviččou Vienan alovehella erityistä huomijota, šentäh kun kieli on häviemäššä ta nuorempi šukupolvi ei šitä arkielokšeššah enyä käytä eikä ni malta.

Vuokkiniemi on vieläki elävä kylä ta šen 200 talošša eläy läššä 500 henkie, kumpasista 85 % on karjalaisie. Vaikka enämmistö kylän eläjistä on karjalaisie, ka kuiteski on šuuri uhka kielen katuo jokapäiväseštä käytöštä. Kotikielenä rikenempäh on venäjä. Karjalan kieltä opaššetah Vuokkiniemen koulun alaluokilla kakši tuntie netälissä, kaikki muu opaššuš tapahtuu venäjäkši. Kylätalolla on kerran netälissä kielen opaššušta kuin aikuhisilla niin lapšillaki. Yläluokilla on vain šuomen kielen tuntija. Karjalan kielen opaštajien puuteh alovehella on niisi huoleššuttava asie. Kielen mahollini häviemini ei koše yksistäh Vuokkinientä, ka koko Vienan Karjalan alovehta, näin hankeh antau tukie šamaten šuuremmalla alovehella.

Finno-Ugric Capital of Culture -kilpailun järjestää Youth Association of Finno-Ugric Peoples (MAFUN).  Kilpailun voittaja julkissetah 5.8.2016 Helsinkissä.

Vuokkiniemi-seura ry, Karjalan Sivistysseura ry šekä Koštamukšen kaupunkin kulttuuri- ta musejovirašto ollah voimakkahašti oltu tukemašša kilpailuh ošallistumista. Karjalan Sivistysseura pitäy hankehta ylen merkittävänä karjalaisen kulttuurin ta kielen eistämiseššä.

 

Vuokkiniemi on hakenut mukaan kansainväliseen Finno-Ugric Capital of Culture 2017 -kilpailuun

Aiemmin kylä osallistui vuonna 2015, jolloin se pääsi kolmen parhaan finalistin joukkoon. Tuolloin kilpailun voitti Viron Setomaan Obinitsan kylä. Tänä vuonna Vuokkiniemen teemana on Karjalan kieli ja kulttuuri.

Kilpailuun osallistumisella tuetaan ja innostetaan vienankarjalaisia omaan aktiivisuuteen ja toimintaan. Tavoitteena on että he tukevat entistä enemmän itseään jossa karjalankielen ja kulttuurin merkitystä voidaan nostaa. Siksi hankkeella halutaan vahvistaa yhteistyötä muiden suomalais-ugrilaisten toimijoiden kanssa ja siten lisätä turismia, joka kohentaisi taloutta tulevaisuudessa tässä maailman yhdessä tärkeimmässä suomalais-ugrilaisessa kylässä. Lisäksi hankkeella halutaan tuoda esille julkisesti, että karjalankieli tarvitsee Vienan alueella erityistä huomiota, sillä kielen arkikäyttö on häviämässä, eivätkä nuoret eikä nuoret aikuiset enää sitä juurikaan osaa.

Vuokkiniemi on edelleen elävä kylä ja sen noin 200 talossa asuu suunnilleen 500 henkeä, joista 85 % on karjalaisia. Vaikka suurinosa kylän asukkaista on karjalaisia,on kielen suhteen kuitenkin vaarana hävitä jokapäiväisessä käytössä. Usein kotikielenä on venäjä. Karjalan kieltä opetetaan Vuokkiniemen koulussa alaluokille kaksi tuntia viikossa, kaikki muu opetus tapahtuu venäjäksi. Lisäksi kylätalolla on kerran viikossa opetusta sekä aikuisille että lapsille. Alaluokkien jälkeen ei enää karjalaa opeteta, vaan Suomen kieltä.  Myös huomiota halutaan kiinnittää siihen, että alueella voi olla myös karjalankielisistä opettajista pulaa. Kielen mahdollinen häviäminen ei koske yksinomaan Vuokkiniemeä, vaan koko Vienan Karjalan aluetta, joten hanke tukee suurta aluetta yhdellä kertaa.

Finno-Ugric Capital of Culture -kilpailun järjestää Youth Association of Finno-Ugric Peoples (MAFUN).  Kilpailun voittaja julkistetaan 5.8.2016 Helsingissä

Vuokkiniemi-seura ry, Karjalan Sivistysseura ry sekä Kostamuksen kaupungin kulttuuri- ja museovirasto ovat voimakkaasti olleet tukemassa kilpailuun osallistumista. Karjalan Sivistysseura pitää hanketta erittäin merkittävänä karjalaisen kulttuurin ja kielen edistämiseksi.

Вокнаволок претендует на статус Финно-Угорской культурной столицы 2017 года

Деревня Вокнаволок принимает участие в международном конкурсе на звание Финно-Угорской культурной столицы 2017 года. Вокнаволок ранее участвовал в 2015 году и был выбран среди трех финалистов. В этом году, тема участия Карельский язык и культура.

Участие опирается на деятельность местных жителей, чтобы улучшить положение Карельского языка в области и фокусируется на усилении сотрудничества между различными организациями для поддержки Финно-Угорской культуры. Кроме того, проект предусматривает увеличение регионального туризма для поддержки местной экономики. Проект также направлен на повышение осведомленности населения о необходимости поддержки использования Карельского языка в регионе.

Около 600 жителей живут в Вокнаволоке и 85 % из них Карельского происхождения. Вокнаволок является одной из ключевых деревень в районе, где традиционный Карельский язык до сих пор используется. Проблематично, что большинство молодых людей не знакомы с Карельским языком, потому что его преподавание в учебных заведениях является минимальным. В школах Вокнаволока Карельский язык преподается только два часа в неделю. Только 2 часа в неделю обучение доступно в деревне Вокнаволок для взрослых. Это серьезная угроза для Карельского языка в регионе. Кроме того, отсутствие грамотных учителей Карельского языка нуждается в реабилитации. Эти проблемы распространены на всем Беломорском регионом Карелии и результаты проекта пойдут на пользу всей области.

Финно-Угорская культурная столица –конкурс организован молодежной Ассоциацией Финно-Угорских народов (МАФУН). Победитель объявляется 5 августа 2016 в Хельсинки.

Общество Вокнаволок, Карельское культурное Общество и Кафедра музейного дела и культуры, город Костомукша твердо поддерживает заявление. Карельское культурное общество считает, что участие в конкурсе особенно важно в развитии Карельской культуры и языка.

Vuokkiniemi applies for the status of the Finno-Ugric Capital of Culture 2017

The village of Vuokkiniemi takes part in the international Finno-Ugric Capital of Culture 2017 competition. It participated previously in 2015 and was selected among three finalists. This year, the theme of participation is the Karelian language and culture.

The participation relies on the local activity of the inhabitants to enhance the position of the Karelian language in the area.  It focuses on increasing the co-operation between various organizations supporting Finno-Ugric culture. In addition, the project strives to increase the regional tourism to support the local economy. The project also aims to increase public awareness of the need to support the use of Karelian language in the region.

Approximately 600 full time residents live in Vuokkiniemi and  85 % of the population  are of Karelian origin. Vuokkiniemi is one of the key villages in the area where the traditional Karelian language is still spoken. Problematically, most of the young people are not familiar with the Karelian language, because its teaching in the schools is minimal. In Vuokkiniemi schools, the Karelian language is only taught for two hours per week in the lower classes.  Only 2-hour weekly teaching is available in Vuokkiniemi village house for adults. This is a serious threat to the Karelian language in the area. Moreover the lack of competent teachers of Karelian language needs remediation. These problems expand to the whole Viena Karelian region and the results of the project will benefit the whole area.

Finno-Ugric Capital of Culture –competition is organized by the Youth Association of Finno-Ugric Peoples (MAFUN).  The winner is announced on 5. August 2016 in Helsinki

Vuokkiniemi Society, Karelian Cultural Society and Department of Museums and Culture, the City of Kostamus strongly support the application. Karelian Cultural society considers the application as particularly important in the advancement of Karelian culture and language.

Lisätietoja, more information Sari Heimonen sari.heimonen@gmail.com

Home page of the competition:  http://www.uralic.org/

Mainokset
%d bloggers like this: