Vuokkiniemi on Suomalais-ugrilainen kulttuurikylä 2017 KAR/FIN/ENG/RUS

KAR/FI/ENG/RUS

WP_20160731_017

KAR

Vuokkiniemi on Šuomelais-ugrilaini kulttuurikylä 2017

Vuokkiniemi otti ošua kanšainväliseh Finno-Ugric Capital of Culture 2017 -kilpailun finalih, kumpasen organisuičči nuorisojärjestö Youth Association of Finno-Ugric Peoples eli MAFUN piätinččänä 5.8.2016. Voitošta kilpailtih Vuokkiniemen lisäkši Šuomešta Kuhmo (Juminkeko) šekä Kymenlaakson Sippola (Sugrin paikka). Kilpailu oli lujatašoni ta tiukka. Ž’uri, mih kuulu nellän muan etuštajua, valičči Vuokkiniemen voittajakši.

Vuokkiniemen kulttuurikylävuuvven teemana on karjalan kieli ta teema on ennen kaikkie šuunnattu nuorilla.

Karjalan kieli on uhanalani. Karjalan pakasijien miärän arvellah olovan alla 50 000 Venäjällä, piäasiešša Karjalan tašavallašša ta Šuomešša läššä 5 000. Šuomešša karjalan kielellä on vuuvvešta 2009 lähtien ei-alovehellisen vähemmistökielen status. Venäjällä karjalan kielen tilanneh on huoleššuttava. Karjalan tašavalta on ainut muan tašavalloista, missä alkuperäisellä kanšalliskielellä ei ole virallista statusta.

Vuokkiniemen voittuo voipi pityä kaikkien karjalaisien voittona. Šamalla še on yhtehini vaštuu. Karjalaisuuš on šuatava nykypäiväh, jotta še kiinnoštais nuorie.

Vuokkiniemen kylä tulou toimimah vuuvven 2017 tapahtumien piänäyttämönä. Ka tärkienä tavoittehena on šuaha šamoin mukah muutki Vienan Karjalan runokylät, ta jotta Vuokkiniemen voitto tulis mahollisešti hyövykši yhteistyöššä Suomen puolella olijien karjalaiskylien kera. Muantietehellisešti aloveh on šuuri ta kattau nykysen Vuokkiniemen kylän lisäkši vanhat runokylät, Vuonnisen, Latvajärven, Venehjärven, Kivijärven, Ponkalahen, Čenan, Pirttilahen, Mölkön ta Tollonjoven šekä Koštamukšen (nykyni kaupunki on vanhan Kontokin paikalla). Šuomen puolella olijat Kuivajärvi ta Hietajärvi ollah istoriellisešti tätä šamua runoalovehta.

Vuokkiniemi on elävä karjalaiskylä, missä vielä on löyvettävissä runonlaulajien perintö. Enämmistö kylän eläjistä taitau iellähki karjalan kielen. Ka šuurin oša heistä on ruavašta rahvašta; nuoret keškenäh paissah venäjäkši.

Vuokkiniemellä ta muilla runokylillä on pität perintehet erinmoisien pitojen järještämiseššä. Kulttuurikylävuosi pohjautuu jo olomašša olijih tapahtumih, kumpasie pietäh vuosittain: Il’l’anpäivän pruasniekka Vuokkiniemeššä, Venehjärven pokkojuhla, Veikko Pällisen festivali Uhtuošša, Kontokin kyläjuhla Koštamukšešša. Pluaniloissa on monie uusie tapahtumie, kumpaset toteuvetah yheššä nykysien ta uušien toimijien kera.

Vuotena 2017 šuomelais-ugrilaisen muailman kačonnat ollah kohti Vuokkinientä, kumpani koko vuuvven on karjalaisuuvven piänäyttämö.

 

FIN

Vuokkiniemi on Suomalais-urgilainen kulttuurikylä 2017

Vuokkiniemi osallistui kansainvälisen nuorisojärjestö Youth Association of Finno-Ugric Peoples eli MAFUNin organisoimaan Finno-Ugric Capital of Culture 2017 -kilpailun finaaliin perjantaina 5.8.2016.  Voitosta kilpailivat Vuokkiniemen ohella Suomesta Kuhmo (Juminkeko) sekä Kymenlaakson Sippola (Sugrin paikka). Kilpailu oli  kovatasoinen ja tiukka. Tuomaristo, joka koostui neljän maan edustajista, päätyi valitsemaan Vuokkiniemen voittajaksi.

Vuokkiniemen kulttuurikylävuoden teemana on karjalan kieli ja teema on erityisesti suunnattu nuorille.

Karjalan kieli on uhanalainen. Karjalan puhujien määrän arvellaan olevan alle 50 000 Venäjällä, pääasiassa Karjalan tasavallassa ja Suomessa noin 5 000. Suomessa karjalan kielellä on vuodesta 2009 lähtien ei-alueellisen vähemmistökielen status. Venäjällä karjalan kielen tilanne on huonompi kuin muualla maassa. Karjalan tasavalta on ainoa maan tasavalloista, jossa alkuperäisellä kansalliskielellä ei ole virallista asemaa.

Vuokkiniemen voittoa voidaan pitää kaikkien karjalaisten voittona. Samalla se on yhteinen haaste. Karjalaisuus on päivitettävä nykypäivään, jotta se kiinnostaisi nuoria.

Vaikka Vuokkiniemen kylä tulee toimimaan vuoden 2017 tapahtumien päänäyttämönä, on tavoitteena, että muutkin Viena Karjalassa sijaitsevat kylät ja toimijat tulevat mukaan ja hyödyntävät Vuokkiniemen voittoa, mahdollisesti yhteistyössä Suomen puolella sijaitsevien karjalaiskylien kanssa. Maantieteellisesti alue on laaja ja kattaa nykyisen Vuokkiniemen kylän ohella vanhat runokylät Vuonnisen, Latvajärven, Venehjärven, Kivijärven, Ponkalahden, Tšenan, Pirttilahden, Mölkön, ja Tollonjoen sekä Kostamuksen (nykyinen kaupunki on vanhan Kontokin paikalla).  Suomeen sijoittuvat Kuivajärvi ja Hietajärvi ovat historialtaan osa tätä samaa runoaluetta.

Vuokkiniemi on vireä karjalaiskylä, jossa vielä on aistittavissa runonlaulajien perintö. Huomattava osa kylän asukkaista taitaa edelleen karjalan kielen. Pääosa puhujista tosin on aikuisia; nuorten keskuudessa vallitseva puhekieli on venäjä.

Vuokkiniemellä ja muilla runokylillä on pitkät perinteet erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä. Kulttuurikylävuosi pohjaa pitkälle olemassa oleviin tapahtumiin, joita järjestetään vuosittain: Iljan päivän pruaskiekka Vuokkiniemssä, Venehjärven pokkojuhla, Veikko Pällisen festivaali Uhtualla, Kontokin kyläjuhla. Yhdessä nykyisten ja uusien toimijoiden kanssa suunnitellaan ja toteutetaan monia uusia tapahtumia.

Vuonna 2017 suomalais-ugrilaisen maailman katseet kohdistuvat Vuokkiniemeen, joka koko vuoden on karjalaisuuden päänäyttämö.

Voit myös seurata virallisia sivuja Vuokkiniemi Capital of Culture 2017 facebookissa. Ne löytyvät täältä https://www.facebook.com/vuokkiniemicapitalofculture2017/

ENG

Vuokkiniemi will be a Finno-urgic Capital of Culture 2017

The Karelian village of Vuokkiniemi (Voknalvolok) participated in an international contest for the nomination of the Finno-Ugric Capital of Culture for 2017.

The competition is the initiative of the Youth Association of Finno-Ugric Peoples MAFUN and the competition was organised now for the fourth time. Finals took place on Friday, 5 August 2016, with the village Vuokkiniemi, and Kuhmo (Juminkeko) and Kymenlaakso Sippola (Cultural Centre Ugrin paikka), both from Finland as competitors. The competition was very tough and tight. After careful discussions, the jury, consisting of representatives from four countries, ended up selecting Vuokkiniemi as the winner.

The Karelian language is the theme of the Vuokkiniemi village for the year 2017, with a particular focus on children and youth.

The Karelian language is endangered. The number of speakers of the language in Russia is estimated to be below 50 000 and around 5 000 in Finland. Since 2009, the Karelian language has the status as a non-territorial minority language in Finland. In Russia, the Karelian language has not been officially approved. The Republic of Karelia is the only republic in the federation where a native language has no official status.

The victory of the Vuokkiniemi village may be considered as a success for all Karelians, the Karelian language and the culture. At the same time, it is also a shared challenge. The Karelian culture needs to be boosted and updated to the present day in order to attract young people.

Although the Vuokkiniemi village will serve as the main venue in 2017, the aim is that also other villages and actors located in Viena Karelia join in and take advantage of the nomination, with possible cooperation with the Finns. Geographically, the area is large and in addition to the current Vuokkiniemi village covers also the old rune singing villages of Vuonninen (Voinnitsa), Latvajärvi (Ladvozero), Venehjärvi (Cudnozero), Kivijärvi(Kamenoe ozero), Ponkalahti (Ponga guba), Tšena (Cena), Pirttilahti (Pirtti guba), Mölkkö (Melkaya guba),Tollonjoki (Tolloreka) and Kostomuksha (the current city is located in the old Kontokki). Kuivajärvi and Hietajärvi across the border in Finland are historically part of the rune singing area.

Vuokkiniemi is an active Karelian village, with the sense of the heritage of the old rune singers. A significant part of the inhabitants still speak the Karelian language. The majority of the speakers, however, are adults; among young people, the language of everyday life is Russian.

Vuokkiniemi and other rune singing villages have long traditions in organizing numerous events annually. The Year as the Capital of Culture will rest on events with a history: Il’l’anpäivän pruasniekka (Ilja’s day praznik) in Vuokkiniemi, Pokko Praznik at Venehjärvi, Veikko Pällinen Music Festival in Uhtua, and Kontokki village celebration. Together with the existing and new partners, new events will be planned and implemented.

The eyes the Finno-ugric peoples will be on Vuokkiniemi In 2017, which throughout the year is the main platform of the Karelian culture.

Official site of the Vuokkiniemi Capital of Culture Year 2017 is in Facebook https://www.facebook.com/vuokkiniemicapitalofculture2017/

RUS

Вуоккиниеми станет следующей культурной столицей финно-угорского мира

Карельская деревня Вуоккиниеми (Вокнаволок) была среди претендентов на звание «Культурной столицы финно-угорского мира 2017 г.»

Проект, запущенный Молодежной ассоциацией финно-угорских народов (МАФУН), проводится четвертый раз. В финальном этапе, проведенном 5 августа, участвовали карельская деревня Вуоккиниеми, а также два финских населенных пункта: Кухмо (фонд «Юминкеко») и Сиппола в области Кюменлааксо (культурный центр «Ugrin Paikka»). Конкурс был нелегким и напряженным. В свою очередь, жюри вынесло решение после обдуманной и основательной дискуссии, вследствие которого выбор следующей культурной столицы финно-угорского мира пал на Вуоккиниеми. Главной темой проекта карельской деревни было сохранение карельского языка, в частности в отношении детей и молодежи.

Карельский язык считается языком, находящимся под угрозой исчезновения. Число говорящих на карельском в России – 50 тыс. человек, в Финляндии – 5 тыс. человек. С 2009 года карельский язык в Финляндии имеет статус языка национального меньшинства. В то же время в России пока не имеет статуса государственного языка. Республика Карелия – не единственная территория, где карельскому языку не предоставлен статус государственного.

Победу Вуоккиниеми можно считать успехом каждого карела, как на культурном, так и на языковом уровне. В то же время успех представляет собой и вызов. Необходимо продвижение культуры карельского народа для того, чтобы она стала привлекательна и для молодых людей.

Хотя главная роль в 2017 году будет у Вуоккиниеми, целью победителей является и поддержка других деревень в Беломорской Карелии, а также укрепление отношений с финнами. Благодаря своему географическому расположению, Вуоккиниеми является одной из многих рунопевческих деревень, как, например,  Vuonnini (Войница), Latvajärvi (Ладвозеро), Venehjärvi (Суднозеро), Kivijärvi (Каменное озеро), Ponkalahti (Поньгагуба), Tšena (Чена), Pirttilahti (Пирттигуба), Mölkkö (Мелкая Губа), Tollonjoki (Толлорека) и Костомукша (нынешний город возведен на месте старой деревни Контокки). Хотя Куйваярви и Хиетаярви находятся на территории Финляндии, их также можно причислить к исторической рунопевческой территории.

Карельская деревня Вуоккиниеми хранит традиции рунопевцев. Значительная часть жителей говорит на карельском языке. Большинство говорящих на карельском – взрослое население, молодые же в повседневной жизни говорят на русском языке.

Вуоккиниеми и другие рунопевческие деревни  имеют широкий опыт проведения мероприятий  и разных событий. Программы по проекту «Культурные столицы финно-угорского мира» в следующем году будут основываться на возрождении исторических традиций.  В Вуоккиниеми будет проходить празднование Ильина дня, в Венехярви – празднование «Покко», фестиваль карельской музыки имени Вейкко Пяллинена – в Ухтуа, а в Контокки – празднование дня деревни. Дальнейшие программы будут проведены в 2017 году совместно со старыми и новыми партнерами в связи со званием «Культурной столицы финно-угорского мира».

В следующем году внимание финно-угорского мира будет направлено на Вуоккиниеми, благодаря чему значительно вырастет и узнаваемость культуры карельского народа. Страница культурной столицы финно-угорского мира 2017 г. в социальной сети «Фейсбук»: https://www.facebook.com/vuokkiniemicapitalofculture2017/

Yhteystiedot/Contacts

Mrs Jelena Pjulko, Vuokkiniemi Karjalan Tasavalta
elenaplyuyko@mail.ru +79114205600

Sari Heimonen, Muhos Suomi
sari.heimonen@gmail.com +358445671943

Mainokset

Avainsanat:,

%d bloggers like this: