Karjalaisia nuoria etsitään elokuvaworkshoppiin – Vuokkiniemestä yksi nuori mukana! FI/ENG/RU

mari film camp pic

Marilaiset nuoret mukana workshopissa Edinan kanssa. Young people from Mari working with Edina at workshop.

Suomalais-ugrilainen Film Fond on yhdistys, joka tekee elokuvia suomalais-ugrilaisella alueella suomalais-ugrilaisilla kielillä.  Painopisteenä on fiktioelokuvat. Joka vuosi työpajan ryhmät valitaan eri etnisistä ryhmistä. Tänä vuonna on tehty neljä eri lyhytelokuvaa marilaisten nuorten kanssa. Viime vuonna työpajassa olivat udmurtilaiset nuoret, jotka tekivät kaksi lyhytelokuvaa. Nyt yhdistys haluaa vuoden 2017 työpajaan karjalaisia nuoria, työpajaleiri tapahtuu Tsiistressä Etelä-Eestissä – kesto kaksi viikkoa. Majoitus ja matkakulut (maksimissaan 100€) maksetaan yhdistyksen toimesta. Suomalais-ugrilaisen Filmifestivaalin johtaja Edina Csüllögin elokuvaryhmä kävi viime viikolla Karjalassa. He vierailivat myös sunnuntaina 28.8. Vuokkiniemellä ja siellä kylätalolla pidettiin lyhytelokuvailta. Vuokkiniemestä pääsi vuoden 2017 lyhytelokuvan työpajaleirille yksi nuorimies. Koko Venäjän Karjalasta valitaan kahdeksan nuorta mukaan.

Työpajassa opetetaan elokuvan tekoa alkeista lähtien – miten käsikirjoitus kirjoitetaan, miten kuvaukset organisoidaan, miten editoidaan, miten musiikki editoidaan jne. Opetus tapahtuu eestiläisten elokuva-alan ammattilaisten johdolla. Kaikki työpajassa tehdyt elokuvat tullaan näyttämään Suomalais-ugrilaisilla Filmifestivaaleilla (www.fuff.ee) ja ne myös lähetetään filmifestivaaleille ympäri maailman. Työpajoissa nyt jo valmistetut elokuvat ovat kiertäneet maailmalla jopa 40:llä filmifestivaaleilla. Nämä elokuvat ovat saaneet useita palkintoja ja saaneet hyvää julkisuutta suomalais-ugrilaiselle kulttuurille.

Yhdistys etsii tällä hetkellä 18-35-vuotiaita nuoria karjalaisia tähän työpajaan mukaan. Mukaan pääsee lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen, jossa täytyy kertoa miksi haluaa osallistua työpajaan ja myös lyhyt kertomus itsestäsi. Hakemus pitää lähettää viimeistään 1.4.2017. Hakemuksen voi kirjoittaa venäjäksi.

Lisäksi on myös mahdollista hakea mukaan filmifestivaaleilla tapahtuvaan elokuvakäsikirjoittajan työpajaan. Koulutus pidetään sekä venäjäksi, että englanniksi. Tähän työpajaan otetaan kahdeksan suomalais-ugrilaista osallistujaa Venäjän alueelta sekä neljä osallistujaa muista maista. Tähän työpajaan pääsee mukaan lähettämällä vapaamuotoinen hakemus (puolet A4) ja lyhytelokuvaidean kuvaus (A4) järjestäjille viimeistään 30.1.2017 mennessä.

Vielä lisäksi on mahdollisuus lähettää fiktiolyhytelokuvia tai dokumentteja, maksimissaan 15 minuutin mittaisia, venäjänkielisellä tekstityksellä yhdistyksen filmifestivaaleille. Nämä pitää lähettää järjestäjille viimeistään 30.3.2017 mennessä. Ohjaajat ja työpajoihin osallistujat kutsutaan ja kaikki kulut maksetaan järjestäjän puolesta. Matkakulut maksetaan kuitenkin vain 100 euroon saakka.

Mukaan otetaan myös mukaan vapaaehtoisia työntekijöitä festivaaleille. Vaatimuksena on hyvä englannin- ja venäjänkielentaito.

Hakemukset ja filmit lähetetään sähköpostilla: finnougricfilmfon@gmail.com

Lisätietoja saa sara.kisari@gmail.com

Lisätietoja filmifestivaalista internetsivuilta www.fuff.ee

8uofWs4REQ0

Filmiryhmä Vuokkiniemen kylätalolla 28.8.2016. Nuorisoa kiinnosti! Film group at Vuokiniemi villagehouse 28th os August 2016. It interested of young karelians.

Karelian young people wanted for short film workshop –  Already one participant from Vuokkiniemi!

Finno-Ugric Film Fond is the association that makes films within Finno-Ugric area and with Finno-Ugric languages. The focus is on fiction films. Every year, the workshop groups are selected from different ethnic groups. This year they made four different short films with Mari young people. In last year’s workshop were Udmurtian young people, who made two short films. Now, the foundation is looking for Karelian young people into their 2017 workshop.  The workshop camp takes place in the Tsiistre South-Estonia for  the duration of two weeks. Accommodations and travel expenses (up to 100 €) are to be paid by the foundation. Finno-Ugric Film Festival Director Edina Csüllög’s film group visited Karelia last week. They also visited Vuokkiniemi on Sunday 28th of August  and a short film evening was held at the villagehouse. From Vuokkiniemi they selected one young man  for 2017 short film workshop in Estonia. Eight participants will be selected from the whole Karelia.

The workshop teaches filmmaking from the basics – how the script is written, how to organize shooting, how to edit, how music is edited, etc. The teaching will be held under the leadership of Estonians professionals in the film industry. All the films made in the workshop will be shown at the Finno-Ugric Film Festival (www.fuff.ee) and  will also be sent to film festivals around the world. Films made in the workshops until now have toured the world  in 40 film festivals.! These films have won several awards and have gained good publicity for the Finno-Ugric culture.

The association is currently looking for 18-35-year-old Karelians for this workshop. You can apply into this workshop by sending a free-form application letter, where you tell why you wish to participate in the workshop and also include a brief story about yourself. The application must be sent no later than 1st of April 2017. The application can be written in Russian.

In addition, it is also possible to apply  for film scriptwriter workshop, which will take place during the film festival. Training will be held in both Russian and English. This workshop will take eight Finno-Ugric participants from Russian territory, as well as four participants from other countries. This workshop can be applied to by sending a free-form application (half of A4) and a short film idea description (A4), to the organizers of 30th of January 2017 at the latest.

Still further, there is the possibility to send short fiction films or documentaries up to 15 minutes in length, with subtitles in Russian of film festivals. These must be sent to the organizers by 30th of March 2017 at the latest. Directors and workshops participants are invited and all expenses will be paid by the organizer. Travel expenses, however, only up to EUR 100.

We will also invite voluntary employees the festival. The requirement is good English and Russian language skills.

Applications and films must send to finnougricfilmfon@gmail.com
More information from sara.kisari@gmail.com
About Finno-Ugric Filmfestival www.fuff.ee

-BDzLTMIn4w

Edina Vuokkiniemen kylätalolla. Edina at Vuokkiniemi villagehouse.

Требуется карельская молодежь для участия в семинаре короткометражных фильмов – уже есть один участник из Вокнаволока!

Финно-Угорский Фонд кинематографии – ассоциация, которая снимает фильмы в Финно-Угорском регионе и  на финно-угорских языках. Акцент делается на художественные фильмы. Каждый год выбирается группа из различных этносов. В этом году они сделали четыре разных короткометражных фильма с Марийской молодежью. В прошлом году, на семинар была приглашена Удмуртская молодежь, которая сняла две короткометражные картины. Сейчас фонд ищет Карельскую молодежь для участия в семинаре 2017 года. Лагерь-семинар проходит в Тсиистре, южная Эстония, в течение двух недель. Проживание и командировочные расходы (до 100 €) оплачиваются фондом. Съемочная группа Финно-Угорского кинофестиваля, режиссера Эдины Чуллог, на прошлой неделе побывала в Карелии. Они также посетили Вокнаволок в воскресенье, 28 августа, и вечерний показ короткометражного фильма состоялся в Доме Культуры. От Вокнаволок они выбрали одного молодого человека для участия в семинаре 2017 года в Эстонии. Всего восемь участников будут выбраны из всей Карелии.

Семинар учит основам киноматографии: как пишется сценарий, как организовать съемки, как режиссировать, как наложить музыку, редактировать материал и т. д. Обучение пройдет под руководством специалистов в киноиндустрии из Эстонии. Все фильмы, снятые в мастерской будут показаны на Финно-Угорском кинофестивале (www.fuff.ee), а также будет отправлены на кинофестивали по всему миру. Фильмы, снятые на предыдущих семинарах до сих пор участвует по всему миру в 40 кинофестивалях! Эти фильмы завоевали множество наград и сделали хорошую рекламу для Финно-Угорской культуры.

Ассоциация, в настоящее время, ищет 18-35-летнюю Карельскую молодежь для участия в этом семинаре. Вы можете обратиться, отправив заявку в свободной форме, где вы расскажете, почему вы хотите участвовать в семинаре, а также кратко рассказать о себе. Заявка должна быть отправлена не позднее 1-ого апреля 2017 года.

Кроме того, также состоится семинар для сценаристов фильма, который пройдет в рамках кинофестиваля. Обучение будет проходить на русском и английском языках. Этот семинар возьмет восемь Финно-Угорских участников с российской территории, а также четырех участников из других стран. Для участия в семинаре необходимо отправить заявку в свободной форме (половина А4) и описание идеи короткометражного фильма  (А4), организаторам до 30-ого января 2017 года.

Также есть возможность отправить короткометражные  художественные и документальные фильмы продолжительностью до 15 минут, с субтитрами на русском языке для участия в кинофестивалях. Они должны быть отправлены организаторам до 30-ого марта 2017 года. Руководители и участники семинаров приглашаются и все расходы будут оплачены организатором. Расходы, однако, только до 100 евро.

Мы также приглашаем добровольных сотрудников фестиваля. Требования хорошее знание английского и русского языков.

Заявка может быть написана на русском языке.

Приложения и фильмы можно отправить:   finnougricfilmfon@gmail.com
Дополнительная информация:  sara.kisari@gmail.com
О Финно-Угорском кинофестивале:  www.fuff.ee

 

Translated/käännökset: Sergei Nikolaev and Ritva Rajander-Juusti, text/tekstit Sari Heimonen, photos/kuvat Jelena Pljuiko and Edina Edina Csüllög

Mainokset

Avainsanat:,

%d bloggers like this: